Životné poistenie

Životné poistenie poskytuje jedinečný spôsob pre ochranu nielen života poistenca, ale aj celú rodinu pred nepredvídateľnými situáciami a udalosťami, ktoré môžu neočakávane nastať. V prípade smrti poistenej osoby umožňujú pozostalým uhradiť vzniknuté náklady, alebo zvýšiť životný štandard v prípade dožitia.

Životné poistenia sa delia na dve základné kategórie:

 • Rizikové životné poistenia – Poisťujú sa hlavne riziká, ktoré môžu nastať počas doby existencie zmluvného vzťahu poistenca.
 • Kapitálotvorné životné poistenia – Slúžia okrem poistenia rizík hlavne pre tvorbu kapitálu formou sporenia/investovanie.
  • Kapitálové životné poistenie
  • Investičné životné poistenie
Rizikové životné poistenie

Poistenie pre prípad smrti – rizikové životné poistenie zabezpečuje poisteného a jeho rodinu pre prípad smrti z akýchkoľvek príčin, a to následkom úrazu alebo choroby. Používa sa pri zaistení úveru alebo v prípade zabezpečenia rodiny, keď poistník nechce sporiť, chce byť len poistený. Poistné sa platí bežne (pravidelnými splátkami) alebo jednorázovo. Dojednáva sa s pevnou poistnou sumou alebo s klesajúcou poistnou sumou a jednoročnou kalkuláciou poistného (poistenie úveru).

Kapitálové životné poistenie

Kapitálové životné poistenie je kombináciou životného poistenia a dlhodobého sporenia so zaručeným výnosom, tzv. technickou úrokovou sadzbou. Má dva základné varianty. Kapitálové poistenie pre prípad smrti alebo dožitia je najrozšírenejším životným poistením, kedy dohodnutá poistná suma bude vyplatená v prípade smrti poisteného v priebehu poistnej doby alebo pri dožití konca poistenia. Kapitálové poistenie pre prípad dožitia je iný typ kapitálového životného poistenia, kedy sa len sporí a poistený dostane na konci poistenia nasporenú sumu – kapitál. Peniaze môže použiť na čokoľvek. V prípade smrti poisteného v priebehu poistnej doby poisťovňa vyplatí hodnotu poistenia (poistnú rezervu) alebo doteraz zaplatené poistné. Špeciálnym prípadom kapitálového životného poistenia je dôchodkové poistenie, pri ktorom sa poistné plnenie vypláca formou dôchodku, nie jednorazovo. Dôchodok môže byť vyplácaný doživotne alebo dočasne, počas dohodnutej doby, napr. 5 rokov alebo 15 rokov.

Investičné životné poistenie

Investičné životné poistenie je kombináciou životného poistenia a dlhodobého investovania finančných prostriedkov do podielových fondov. Časť poistného sa spotrebuje na riziko a poplatky, druhá časť sa dohodnutým spôsobom investuje na základe zvoleného alokačného pomeru do jedného alebo viacerých podielových fondov. Výnos nie je garantovaný, ale pri rozumnom nastavení a manažovaní investície je možné dosiahnuť vyšší výnos ako pri kapitálovom životnom poistení. Nakúpené podielové jednotky je možné presúvať medzi jednotlivými fondami a tým dosahovať vyššie zisky. Investičné životné poistenie si vyžaduje zo strany klienta schopnosť akceptovať aj riziko prípadnej straty.

Pripoistenie k životnému poisteniu

Životné poistenie kryje riziko smrti poisteného, prípadne mu zabezpečuje finančnú rezervu pri dožití konca poistenia. K jednotlivým typom a produktom životného poistenia si môže poistník vybrať niektoré z celého radu pripoistení. Pripoistenia sú úrazové, nemocenské, invalidné a zdravotné.

Úrazové pripoistenia

 • Pripoistenie smrti následkom úrazu – zvyšuje poistné krytie životného poistenia, zabezpečuje vyplatenie dodatočnej poistnej sumy v prípade smrti úrazom
 • Pripoistenie trvalých následkov úrazu – v prípade, že úraz poisteného zanechá trvalé následky, poisťovňa prizná plnenie podľa oceňovacích tabuliek. Plnenie môže byť lineárne, kedy príslušnému percentu telesného poškodenia zodpovedá rovnaké percento plnenia alebo progresívne plnenie, pri ktorom poistné plnenie narastá so zvýšenou závažnosťou úrazu, a to až do 700% poistnej sumy.
 • Pripoistenie denného odškodného počas doby nevyhnutného liečenia úrazu – za každý deň nevyhnutnej (primeranej) doby liečenia úrazu poisťovňa vyplatí denné odškodné.
 • Pripoistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici následkom úrazu – v prípade, že si úraz vyžaduje hospitalizáciu, za každú polnoc strávenú v nemocnici poisťovňa vyplatí dohodnuté denné odškodné.
 • Pripoistenie nákladov spojených s úrazom – poisťovňa preplatí zdravotnícky materiál, pomôcky, dopravné náklady súvisiace s liečbou úrazu.
 • Pripoistenie bolestného po úraze – vypláca sa jednorazovo ako kompenzácia za úraz podľa bodovacej tabuľky, spravidla podľa diagnózy a času liečenia.

Zdravotné a nemocenské pripoistenie

 • Pripoistenie bolestného pri chirurgickom zákroku – poisťovňa zaplatí jednorazové bolestné za vybrané operácie podľa oceňovacích tabuliek, uvedených v poistnej zmluve.
 • Pripoistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici pri chorobe aj úraze – v prípade nevyhnutnej hospitalizácie zo zdravotných dôvodov má poistený nárok na dennú dávku odškodného, dohodnutú v poistnej zmluve.
 • Pripoistenie ušlého zárobku pri pracovnej neschopnosti – v prípade práceneschopnosti (PN) vzniká nárok na dennú dávku od dohodnutého dňa PN, napr. od 15. dňa, 29. dňa a podobne. Čakacia doba od začiatku PN, počas ktorej sa neplní, sa nazýva karencia.
 • Pripoistenie kritických chorôb – v prípade zistenia niektorej civilizačnej choroby (kritickej choroby, závažnej choroby) vzniká nárok na jednorazové odškodné. Kritické choroby, na ktoré sa poistenie vzťahuje, sú vymenované v poistnej zmluve, napr. srdcový infarkt, mozgová príhoda, zlyhanie obličiek, rakovina, slepota, atď. Poistné plnenie je podmienené tzv. dobou prežitia, napr. 30 dní. Keď poistený prežije dobu prežitia od dátumu zistenia kritickej choroby, na poistné plnenie z pripoistenia kritických chorôb vzniká nárok. Ak zomrie poistený počas stanovenej doby, poisťovňa vyplatí poistné plnenie “len” z hlavného životného poistenia, a to poistnú sumu pre prípad smrti.
 • Pripoistenie kritických chorôb pre ženy – niektoré poisťovne ponúkajú pripoistenie ochorenia ženských pohlavných orgánov, tzv. nezhubných nádorov. Plnenie sa vypláca jednorazovo.
 • Pripoistenie kritických chorôb pre mužov

Pripoistenie invalidity

 • Pripoistenie invalidného dôchodku – v prípade, že poistenému je v Sociálnej poisťovni priznaný plný invalidný dôchodok podľa predpisov o sociálnom zabezpečení, poisťovňa mu naviac vypláca súkromný invalidný dôchodok.
 • Pripoistenie invalidného dôchodku z dôvodu úrazu – poisťovňa priznáva invalidný dôchodok v prípade, že invalidný dôchodok zo Sociálnej poisťovne bol priznaný z dôvodu úrazu.
 • Pripoistenie oslobodenia od platenia poistného z dôvodu invalidity – poisťovňa oslobodí poistníka od platenia bežného poistného, ak on alebo poistený sa stane plne invalidný podľa predpisov o sociálnom zabezpečení.
 • Pripoistenie oslobodenia od platenia poistného z dôvodu invalidity následkom úrazu – poisťovňa prizná oslobodenie od platenia bežného poistného, ak je poistenému Sociálnou poisťovňou priznaný invalidný dôchodok z dôvodu úrazu

Pripoistenie nezamestnanosti

V prípade, že poistený má zamestnanie na plný úväzok, môže si v niektorých poisťovniach pripoistiť prípad, že stratí prácu. Poisťovňa mu v takom prípade platí mesačné odškodné vo zvolenej výške, čím je kompenzovaná strata jeho príjmu.

Ak máte záujem o životné positenie, dajte nám o sebe vedieť.